ASTRA je za svoj program “Trgovina ljudima (decom) – prevencija i edukacija (osnovni program)” po treći put za redom dobila akreditaciju od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za školsku 2010-11. godinu. Program se sprovodi u cilju senzitivizacije nastavnog kadra (u srednjim i u osnovnim školama) i njihovog osposobljavanja da prepoznaju potencijalne žrtve trgovine ljudima (decom), kao i u cilju razvoja potencijala za pravovremenu prevenciju i edukaciju koje će biti fokusirane na najvulnerabilniji deo srednjoškolske populacije. Ocenjeno je da ovaj program doprinosi unapređivanju obrazovno-vaspitne prakse, kao i da ispunjava uslove za uspešno ostvarivanje programa u oblasti direktnog preventivnog rada.