Otvoreno pismo za Populacioni fond Ujedinjenih nacija

 

OTVORENO PISMO ZA POPULACIONI FOND UJEDINJENIH NACIJA
OD MREŽE ŽENE PROTIV NASILJA
POVODOM POZIVA ZA SARADNJU U OKVIRU RADNE GRUPE ZA ZAŠTITU I PREVENCIJU RODNO-ZASNOVANOG NASILJA KOJU VODI MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA REPUBLIKE SRBIJE

20. februar 2019. godine, Beograd

Poštovana gospođo Raković,

najlepše zahvaljujemo na pozivu za učešće na sastanku Radne grupe za zaštitu i prevenciju rodno-zasnovanog nasilja, u Beogradu, 22. februara 2019. Međutim, iako smatramo da je koordinacija rada svih aktera neophodna u suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, prinuđene smo da odbijemo vaš poziv ovoga puta. Činimo to sa žaljenjem, ali za nas nije prihvatljivo da sedimo na sastanku sa predstavnicima/ama ministarstva koje uporno krši zakone Republike Srbije i Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i, istovremeno, ignoriše upozorenja o kršenju zakona koja stižu od strane relevantnih aktera kao što su Mreža Žene protiv nasilja Srbije (MŽPN) i Mreža Žene protiv nasilja Evrope (WAVE).

Informacije o upozorenjima, koja su stizala sa strane MŽPN i WAVE-a možete pronaći u mnogim medijskim pisanjima u poslednjih godinu dana. Podsećamo i da su neke od članica MŽPN pismo zabrinutosti povodom znatnih nepravilnosti u ponovljenim javnim pozivima za obezbeđivanje usluge Nacionalnog SOS 24/7 telefona slale i na adresu UN Women, i drugih međunarodnih aktera, u prethodnom periodu. Upućujemo vas i na nezavisne izveštaje o sprovođenju Istanbulske konvencije u Srbiji objavljene na stranicama Saveta Evrope[1].  

Na osnovu praćenja rada i postupaka Ministarstva RZBSP, organizacije članice MŽPN, potpisnice ovog otvorenog pisma, smatraju da navedeno ministarstvo, na čelu sa aktuelnim ministrom Zoranom Đorđevićem:

 • ne sprovodi dosledno zakone Republike Srbije i međunarodne konvencije,
 • ne rukovodi na odgovarajući način programima i aktivnostima za suzbijanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici,
 • ne razume važnost uključivanja i saradnje sa specijalizovanim ženskim udruženjima iz nevladinog sektora,
 • nije dobar izbor za koordinaciju rada aktera u suzbijanju nasilja prema ženama jer je novim Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici težište politike zaštite žena od rodno-zasnovanog nasilja premešteno iz oblasti socijalne zaštite u oblast bezbednosti, pa smatramo da, bi shodno tome, Ministarstvo Pravde bilo znatno bolji akter za koordinaciju Radnom grupom.

Takođe, koristimo ovu priliku da pozovemo UNFPA, i druge UN agencije koje rade u Srbiji i svoje programe usmeravaju ka suzbijanju nasilja prema ženama, da preispitaju odnos prema nadležnim institucijama i organima Republike Srbije u slučajevima kada se oni ne pridržavaju domaćih i međunarodnih pravnih obaveza.

Mreža Žene protiv nasilja uvek je na raspolaganju za saradnju koja podrazumeva međusobno uvažavanje i koja se zasniva na međunarodnim standardima u oblasti suzbijanja nasilja prema ženama, a pre svega na Istanbulskoj konvenciji. 

Srdačno,

Potpisnice otvorenog pisma:

 1. Udruženje Fenomena, Kraljevo
 2. Autonomni ženski centar, Beograd
 3. Ženski centar, Užice
 4. Udruženje žena Peščanik, Kruševac
 5. Žene za mir, Leskovac
 6. Odbor za ljudska prava - SOS telefon, Vranje
 7. Udruženje žena Femina, Smederevska Palanka
 8. Viktimološko društvo Srbije, Beograd
 9. Udruženje Romkinja Osvit, SOS telefon na srpskom i romskom jeziku, Niš
 10. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Vlasotince
 11. Oaza sigurnosti, Kragujevac
 12. Ženska alternativa, Sombor
 13. SOS Ženski centar, Novi Sad
 14. Centar za podršku ženama, Kikinda
 15. Udruženje žena Impuls, Tutin
 16. Akcija protiv trgovine ljudima ASTRA, Beograd
 17. Romski centar za žene i decu DAJE, Beograd
 18. Udruženje Roma Novi Bečej - SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina
 19. Kulturni centar DamaD – SOS telefon, Novi Pazar

[1] O kršenju zakona i nepravilnostima pri uspostavljanju usluge nacionalnog SOS telefona od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pisano je u nekoliko nezavisnih izveštaja podentih GREVIO ekspertskoj grupi u procesu praćenja primene Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, dostupno: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/serbia, uključujući i najnoviju studiju slučaja, dostupno: https://rm.coe.int/ic-monitoring-contribution-by-fenomena-association-on-belhaf-of-wavn-s/168092d11e