ASTRIN program “Podrška žrtvama trgovine ljudima u sistemu socijalne zaštite – otkrivanje, procena potreba i planiranje podrške” akreditovan je odlukom Odbora za akreditaciju Republickog zavoda za socijalnu zaštitu.

Ovaj program je akreditovan u okviru Programa mera i aktivnosti za stalno stručno usavršavanje stručnih radnika zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite, koji je 30. juna 2008. godine doneo Ministar rada i socijalne politike (originalna verzija programa je dostupna na sajtu Zavoda ). Dobijena akreditacija vazi od 23. juna 2010. godine do 23. juna 2013. godine. Prvi u nizu treninga koje će ASTRA održati planiran je za novembar 2010. godine.