sarajevo11-12.9.2017. Sarajevo – Predstavnice Mreže „Žene protiv nasilja“, Vedrana Lacmanović, i Autonomnog ženskog centra, Marina Ileš, prisustvovale su u Sarajevu konferenciji „Osnaživanje ženskih organizacija i pokreta za borbu protiv nasilja: nove perspektive i merenje učinka“. Konferenciju su organizovale fondacije OAK i Trag.

Aktivistkinje ženskih nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije upoznale su se i diskutovale o revidiranoj strategiji programa „Osnaživanje ženskih organizacija i pokreta za borbu protiv nasilja nad ženama“ OAK fondacije. Kako je istaknuto, fokus OAK-a u okviru revidirane strategije biće podrška izgradnji i jačanju ženskog pokreta kroz investiranje u liderstvo, kapacitete, prostore, povezanost i mobilizaciju. U okviru podrške suzbijanju nasilja u porodici (druge dve komponente strategije su usmerene ka borbi protiv trgovine ljudima i eskploataciji i unapređenju poštovanja prava žena u kriznim situacijama) ključne oblasti podrške su usluge, pravni okvir i odgovornost, prevencija i osnaživanje.

Učesnicama konferencije takođe su predstavljene interaktivne i participativne metode prikupljanja podataka o rezultatima rada ženskih organizacijama i njihovog predstavljanja, kao i praćenje i obrada rezultata kroz platformu Impact Mapper. Navedene metode namenjene su unapređivanju procesa praćenja i evaluacije aktivnosti organizacija, sa ciljem poboljšanja rada kroz učenje.