Komentari i predlozi Mreže Žene protiv nasilja na Građanski zakonik

Mreža Žene protiv nasilja uputila je predlog radnoj grupi za izradu Građanskog zakonika u vezi sa odredbama o surogat materinstvu. U ovim predlozima traženo je brisanje članova u vezi sa surogat materinstvom (počevši od člana 2272. zaključno sa članom 2282.) jer bi se time prekršila prava žena i dece koja su prihvaćena konvencijama koje je Srbija ratifikovala.

Komentari sa obrazloženjima se nalaze u prilogu.

pdf_buttonKomentari na Nacrt Građanskog zakonika - Mreža ŽPN