Sistem štiti sebe, a ne žene!

Izjava Ministra Vulina povodom Preporuka Zaštitnika građana u slučaju postupanja nadležnog Centra za socijalni rad u Žitištu pokazuje da nadležno ministarstvo ne postupa po zakonima i protokolima koje je samo donelo. Zbog toga, Mreža Žene protiv nasilja traži da Aleksandar Vulin da ostavku na mesto ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkoj Vladi Republike Srbije.

U slučaju masovnog ubistva u Žitištu, motivisanog mržnjom Zlatić Siniše prema Zlatić Dijani, u javnosti se otvorilo pitanje mogućih nepravilnosti u postupanju nadležnog Centra za socijalni rad. Postupanje centra je dovedeno u pitanje iznošenjem informacije da se Dijana ovoj službi obraćala tokom postupka brakorazvodne parnice. Iako je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja najpre saopštilo da Centru za socijalni rad nije podneta prijava za nasilje, ministar Vulin se ponovo oglasio, iznoseći kontradiktorne informacije. On je u izjavi medijima ponovio da se CSR-u niko nije obratio prijavom za nasilje, ali da je “postojao razgovor na tu temu u okviru brakorazvodne parnice i to bez eksplicitnog navođenja nasilja, ali to ništa ne znači...“.

Ovoj izjavi ministra Vulina prethodila je konferencija za štampu na kojoj je Zaštitnik građana doneo Preporuke ministarstvu u slučaju postupanja nadležnog Centra za socijalni radu u Žitištu. U postupku kontrole zakonitosti postupanja Zaštitnik građana je utvrdio da je CSR Žitište imao saznanja o nasilju kome je bila izložena Dijana Zlatić i njeno maloletno dete. U stručnim postupcima radi razvoda braka, započetim u decembru 2015. godine, CSR je dobio informaciju od supruge da je Siniša Zlatić za vreme trajanja bračne zajednice "bio nervozan, vikao i lupao po kući". Pored toga, postojao je i navod u podnetoj tužbi za razvod braka u februaru 2016. godine da je "tuženi vršio razne oblike porodičnog nasilja". Na osnovu čl. 10 Porodičnog zakona[1] koji kaže da svako lice ima pravo na zaštitu od nasilja u porodici i odredaba Opšteg i Posebnog protokola o postupanju u situacijama nasilja prema ženama u partnerskim odnosima i u porodici, koje je izradilo ministarstvo nadležno za socijalna pitanja,  onog trenutka kada radnice i radnici centra dobiju informaciju, posredno ili neposredno (obavljajući druge poslove) o postojanju nasilja, oni su dužni da istraže da li nasilje postoji.[2]

Podsećamo i da je Zaštitnik građana utvrdio da je ministarstvo u vršenju nadzora nad stručnim radom organa starateljstva u Žitištu propustilo da utvrdi očigledne nepravilnosti u organizaciji rada ovog organa, koji su uticali na odstupanje stručnog postupka od propisa i standarda stručnog rada.

Mreža Žene protiv nasilja smatra da su ovakve izjave ministra odraz dugogodišnjeg nemarnog postupanja ministarstva kojim rukovodi, kada su u pitanju slučajevi nasilja prema ženama. Ministar Vulin je očigledno, dva dana nakon masovnog ubistva u Žitištu, pogrešno informisao javnost da centar za socijalni rad nije imao saznanja o nasilju u porodici. Može se zaključiti iz poslednje izjave koju je dao, da je i tada znao da je u tužbi za razvod braka, koju centrima za socijalni rad sudovi šalju kako bi dali svoj nalaz i mišljenje, bilo navoda o nasilju u porodici. Centar za socijalni rad u Žitištu, je očigledno, suprotno standardima rada propisanim Pravilnikom o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad, sačinio svoj nalaz i mišljenje za sud, a da nije izvestio sud o tome da li nasilje u porodici postoji ili ne postoji. Odgovorno obavljanje funkcije ministra podrazumevalo bi da je stručna služba Ministarstva utvrdila ove propuste pre Zaštitnika građana, a ministarstvo preduzelo korake na ispravljanju istih. Način na koji postupa Ministar Vulin samo govori o tome da Ministarstvo za socijalna pitanja ne želi da ispravi učinjene greške i kazni odgovorne za nepostupanje.

Odgovoran ministar bi kod ovakvog očiglednog kršenja zakona i propisa sam dao ostavku i izvinio se žrtvama i njihovim porodicama. Pošto to nije slučaj, Mreža Žene protiv nasilja traži od Ministra Vulina da odmah podnese ostavku. Takođe tražimo da u budućoj Vladi Aleksandar Vulin ne bude na čelu niti jednog ministarstva koje se bavi pitanjem zaštite žena i dece od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja.


[1] Zakon je donet 2006.g. na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
[2] Posebni protokol Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Republike Srbije o postupanju centara za socijalni rad – organa starateljstva u slučajevima nasilja u porodici i ženama u partnerskim odnosima, Odeljak 2, Otkrivanje nasilja:
Do saznanja, odnosno otkrivanja pojedinačnog slučaja nasilja u porodici stručnjaci centra za socijalni rad – organ starateljstva, mogu doći neposredno prilikom vršenja svog delokruga rada iz oblasti socijalne i porodične zaštite, Drugi način saznanja za pojedinačne slučajeve nasilja u porodici centar za socijalni rad – organ starateljstva može dobiti, posredno, putem prijava od drugih državnih organa, organizacija, ustanova, žrtava nasilja u porodici, srodnika i građana. Bez obzira na način saznanja centar za socijalni rad – organ starateljstva je dužan postupiti...