Održan okrugli sto Viktimološkog društva Srbije:
Od zatvora do života bez nasilja: Ljudska prava žena u zatvoru

U beogradskom Medija centru 26.01.2012. godine održan je okrugli sto Viktimološkog društva Srbije pod nazivom Od zatvora do života bez nasilja: Ljudska prava žena u zatvoru. Viktimološko društvo Srbije već drugu godinu za redom realizuje projekat „Ljudska prava žena u Zatvoru – Zalaganje za žene žrtve nasilja koje se nalaze u zatvoru (2011-2013)“  s ciljem poboljšanja uslova života žena u Kazneno-popravnom zavodu za žene u Požarevcu, osnaživanja zatvorenica, posebno onih koje su ranije trpele nasilje, i pružanja podrške u procesu njihove reintegracije.

Ovom prilikom predstavljeni su rezultati dosadašnjih aktivnosti na projektu i njegov značaj za socijanu integraciju žena žrtava nasilja koje se nalaze u zatvoru. O samom projektu i aktivnostima drugih institucija vezanim za žene u zatvoru, govorili su:

 • dr Vesna Nikolić-Ristanović, direktorka VDS: Projekat Ljudska prava žena u zatvoru - Zalaganje za žene žrtve nasilja koje se nalaze u zatvoru i savremeni društveni kontekst u Srbiji
 • dr Sanja Ćopić, VDS: Uslovi u Kazneno-popravnom zavodu za žene i nivo poštovanja ljudskih prava osuđenica: rezultati istraživanja
 • Jasmina Nikolić, VDS: Razvijanje kapaciteta osuđenica za život bez nasilja: Individualni i grupni rad
 • Anka Gogić-Mitić, upravnica Kazneno popravnog zavoda za žene u Požarevcu: Značaj projekta Viktimološkog društva Srbije za tretman i postpenalnu zaštitu osuđenica
 • Miloš Janković, zamenik Zaštitnika građana za zaštitu prava lica lišenih slobode:Saradnja sa Viktimološkim društvom Srbije u okviru Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture
 • Kosana Beker, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti: Značaj projekta Viktimološkog društva Srbije za zaštitu žena od diskriminacije
 • Slavica Đukić Dejanović, predsednica Narodne Skupštine Republike Srbije: Ocena položaja zatvorenica, njihovih ljudskih prava, i zdravstvene zaštite.

Činjenice koje su iznete tokom izlaganja učesnika/ca:

 • 6 žena dobilo je pomilovanje, a više njih skraćenje kazne nakon što su posle dugogodišnjeg trpljenja nasilja osuđene za ubistvo muža/partnera
 • Dužina kazni na koje su zatvorenice osuđene tokom 2011. godine je oko 8 puta veća od onih izrečenih u 2010. godini, a u proseku iznosi od 8 do 15 godina
 • Beleži se pad broja slučajeva samopovređivanja tokom 2011. godine u odnosu na prethodne godine
 • Trenutno se u zatvorima u Srbiji nalazi 11 000 muškaraca i 300 žena tj. broj muškaraca u zatvorima je oko 37 puta veći od broja žena u zatvorima
 • Žene čine 10% ukupnog kriminaliteta
 • Trenutno je u KPZ za žene u Požarevcu, smešteno 40% više osuđenica od realnih kapaciteta zatvora
 • Polovina osuđenica tokom odsluženja kazne nema nijednu posetu, jer su mesta iz kojih dolaze udaljena pa članovi njihovih porodica zbog udaljenosti, ali i zbog nedostatka finansijskih sredstava nisu u mogućnosti da ih posećuju

Očekuje se da ovaj projekat dovede do smanjenja marginalizacije i diskriminacije pojedinih kategorija zatvorenica, kao i do jačanja kapaciteta zatvorskog osoblja za senzitivan odnos prema osuđenicama, posebno onima koje su bile žrtve nasilja.

Viktimološko društvo Srbije Viktimološko društvo Srbije Viktimološko društvo Srbije Viktimološko društvo Srbije

Slike su preuzete sa sajta beogradskog Medija centra.