Nakon uspešno završenih treninga za advokate, ASTRA nastavlja svoje aktivnosti usmerene na obuku svih aktera uključenih u prepoznavanje i pružanje usluga žrtvama trgovine ljudima u cilju bolje identifikacije, pomoći i zaštite žrtava, kroz akreditovane programe stručnog usavršavanja, u skladu sa ciljevima Strategije borbe protiv trgovine ljudima  u Republici Srbiji (strateški cilj 2) i aktiovnostima predviđenim u Nacionalnom planu akcije 2009-2011.

Naime, u narednom periodu, uz podršku Save the Chidlren Norway i OAK fondacije, biće održana dva treninga u okviru programa obuke za zaposlene u sistemu socijalne zaštite. Radi se o akreditovanom ASTRINOM programu „Podrška žrtvama trgovine ljudima u sistemu socijalne zaštite – Otkrivanje, procena potreba i planiranje podrške“.  Polaznici prvog treninga su zaposleni u domovima za decu bez roditeljskog staranja sa teritorije Beograda i Pančeva, dok je drugi trening namenjen zaposlenima u centrima za socijalni rad. ASTRA planira da nastavi sa obukama profesionalaca u sistemu socijalne zaštite u naredne tri godine.

Cilj treninga je sticanje znanja i razumevanje fenomena trgovine ljudima, usvajanje znanja i veština za prepoznavanje (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima, upoznavanje postojećih mehanizama za borbu protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji i sagledavanje moguće saradnje sa drugim organizacijama i institucijama u cilju pružanja podrške žrtvama, kao i sticanje znanja i veština za procenu potreba i planiranje podrške žrtvi. Nadamo se da će stečena znanja znatno doprineti poboljšanju položaja žrtava trgovine ljudima i njihovog tretmana u ustanovama socijalne zaštite, psebno imajući u vidu da one predstavljaju nezaobilazan deo sistema kada je u pitanju zbrinjavanje dece žrtava trgovine ljudima.