Brisel, 9. novembar 2010. godine

SEC(2010) 1330

RADNI DOKUMENT OSOBLJA KOMISIJE

IZVEŠTAJ O NAPRETKU SRBIJE ZA 2010. GODINU

uz

SAOPŠTENJE KOMISIJE EVROPSKOM PARLAMENTU I EVROPSKOM SAVETU

Strategija prošrenja i ključni izazovi 2010-2011.

{COM(2010) 660}

Srbija je ostvarila izvestan napredak u borbi protiv trgovine ljudima. Usvojene su procedure za identifikaciju žrtava, broj identifikovanih žrtava je nastavio da raste, dok regionalni trend ukazuje na smanjenje trgovine ljudima.

Policija je nastavila da deluje aktivno, a regionalna i međunarodna saradnja je dodatno unapređena. Od oktobra 2009. do avgusta 2010. godine, identifikovane su 94 žrtve trgovine ljudima, od kojih većinu čine žene. Ovim žrtvama, uglavnom srpskog porekla, trgovalo se u svrhe seksualne eksploatacije, prošnje, prinudnog braka i radne eksploatacije. Nastavljene su aktivnosti podizanja svesti.

Ipak, nakon ratifikacije Evropske konvencije o borbi protiv trgovine ljudima nisu usvojene druge mere koje bi garantovale njeno uspešno sprovođenje. Strateški okvir, koji čine Strategija i Plan akcije za borbu protiv trgovine ljudima, kao i za upravljanje migracijama, strategija protiv ilegalnih migracija i organizovanog kriminala, treba izmeniti kako bi se omogućio bolji politički odgovor na nove trendove i bolja saradnja između policije, tužilaštva i suda. Što se tiče zaštite žrtava, potrebno je uraditi više kako bi im se pružila sveobuhvatna pomoć i reintegracija. Iako su obezbeđena izvesna sredstva urgentne pomoći za dva skloništa koja vode NVO, generalno finansiranje NVO koje deluju u oblasti prevencije i zaštite žrtava i državne Službe za koordinaciju zaštite ostaje nezadovoljavajuće. NVO najvećim delom nastavljaju da se oslanjaju da sredstva međunarodnih donatora.

Sve u svemu, Srbija je ostvarila umeren napredak u suzbijanju trgovine ljudima.

(prevod sa engleskog: ASTRA)

____________________________________________________

Brussels, 9 November 2010

SEC(2010) 1330

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT

SERBIA 2010 PROGRESS REPORT

accompanying the

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL

Enlargement Strategy and Main Challenges 2010-2011

{COM(2010) 660}

Serbia has made some progress in fighting trafficking of human beings. Procedures to identify victims have been adopted and the number of identified victims has continued to increase, while the regional trend points towards a decrease in trafficking of human beings.

Law enforcement authorities remained active and regional and international cooperation improved further. >From October 2009 to August 2010, 94 victims of human trafficking have been identified, with women representing the majority. These victims, mostly of Serbian origin, had been trafficked for sexual abuse, begging, forced marriages, and labour exploitation. Awareness-raising activities have continued.

However, ratification of the European Convention on Action against Trafficking in Human Beings has not been followed by further measures to guarantee its effective implementation. The strategic framework, which includes the strategy and action plan for fighting trafficking in human beings, but also the migration management, the irregular migration and the organised crime strategies, needs to be amended to allow a better policy response to emerging trends and improved cooperation between the police, prosecution and courts. As far as the protection of victims is concerned, more needs to be done to provide them with comprehensive assistance and reintegration. Although some emergency funds have been secured for two shelters run by NGOs, overall funding for NGOs active in the field of prevention and support to victims and for the government’s protection agency remains unsatisfactory. NGOs continue to rely heavily on international donor funds.

Overall, Serbia is moderately advanced in fighting trafficking in human beings.