prof. dr ZORICA MRŠEVIĆ
zorica-mrsevicZorica Mršević je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radila je u Institutu kriminološka i sociološka istraživanja od 1979 do 1999 a od 1999 u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Bila je zamenica republičkog Ombudsmana od 2008 do 2011, zadužena za oblasti rodne ravnopravnosti i prava osoba sa invaliditetom. Radila je u međunarodnim organizacijama OXFAM i Misija OEBS-a u Srbiji u oblasti ženskih ljudskih prava,  od 2000 do 2008. Predavala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ajovi 96/97. Tri godine je bila gostujući profesor na Centralno Evropskom Univerzitetu u Budimpešti, od 2002 do 2005 a 2005/06 je predavala na Roza Majreder Koledžu u Beču. Članica je Saveta za ravnopravnost polova Republike Srbije od 2011. Od 2008 predaje na Fakultetu za evropske pravne i političke studije u Novom Sadu. Objavila je 20 knjiga i preko 300 članaka u naučnoj i stručnoj periodici iz oblasti krivičnopravnih disciplina, teorije roda, teorije nasilja i ženskih ljudskih prava.

VANJA MACANOVIĆ, advokatica
Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine, a pravosudni ispit je položila 2001. godine. 2006. stekla je Sеrtifikаt iz оblаsti prаvа dеtеtа, krivičnоprаvnе zаštite mаlоlеtnih licа i prеstupništvа mlаdih (licеncа zа pоstupаnjе). 2011. je zаvršilа dvоgоdišnji kurs nа Women’s Human Rights Training Institute, Sоfiја, Bugаrskа. Od 2005. je koordinatorka projekta u Autonomnom ženskom centru.

Prеdаvаčicа je nа tеmе: Меđunаrоdni dоkumеnti u оblаsti nаsilја nаd žеnаma i nasilja u pоrоdici, Меdiјаciја – izuzеtаk u pоrоdičnој mеdiјаciјi, Instituciоnаlnа zаštitа mајki i dеcе u situаciјаmа nаsilја u pоrоdici, Iniciјаtivа zа pоkrеtаnjе krivičnih pоstupаkа Centra za socijalni rad u slučајеvimа nаsilја u pоrоdici, Ulоgа Centra u krivičnim pоstupcimа u sklаdu sа Zаkоnikоm о krivičnоm pоstupku i Zаkоnоm о mаlоlеtnicimа, Zаkоnskа rеgulаtivа nаsilја u pоrоdici u Rеpublici Srbiјi.

mr TANJA IGNJATOVIĆ
tanja-ignjatovicTanja Ignjatović je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a specijalizirala i magistrirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde trenutno radi doktorsku tezu. Od 2001. godine zaposlena je u Autonomnom ženskom centru kao programska koordinatorka, zadužena za razvoj znanja, edukativnih programa, analizu praktičnih politika i kreiranje projektnih aktivnosti organizacije. Autorka je većeg broja akreditovanih seminara, priručnika, stručnih članka i publikacija u oblasti nasilja prema ženama u partnerskom odnosu i u porodici, političkoj participaciji žena, rodnim aspektima obrazovanja i rodnoj ravnopravnosti. Učestvovala je u radnim grupama za izradu strateških dokumenata u oblasti nasilja u porodici. Članica je nekoliko saveta/komisija za rodnu ravnopravnost. Učestvovala je u nizu volonterskih aktivnosti, od kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“ do pisanja Alternativnog/Izveštaja u senci prema Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW, 2006 i 2012).