Mreža Žene protiv nasilja

Žene protiv nasiljaMreža „Žene protiv nasilja“ je nastala dobrovoljnim udruživanjem ženskih udruženja, koja poštuju Principe rada Mreže i feminističku politiku.

Mreža Žene protiv nasilja je nastala u kontinuitetu ženskog umrežavanja u Srbiji, oko pitanja smanjenja nasilja nad ženama, 2005. godine, sa osnovnim ciljem osnaživanja i povezivanja specijalističkih ženskih organizacija koje pružaju usluge ženama koje su preživele nasilje.

Mreža okuplja udruženja i pojedinke koja pružaju direktnu podršku ženama sa iskustvom nasilja u porodici (SOS telefoni, savetovališta, centri, skloništa, sigurne kuće, itd) ili se nasiljem prema ženama bave putem istraživanja, zagovaranja ženskih prava na život bez nasilja, edukacije, lobiranja ili na drugi način.

Punopravne članice Mreže mogu biti samo udruženja, dok pojedinke imaju status počasnih članica Mreže.

Od 2018.godine rad Mreže jeorganizovan po regionima koji su formirani po teritorijalnom principu. Mreža funkcioniše kroz rad pet regiona: Vojvodina, Jug, Centralna Srbija, Jugo-zapadna Srbija i Beograd.

Region se formira na osnovu inicijative najmanje tri organizacije članice Mreže, a odluku o broju i sastavu regiona donosi Skupština Mreže.

Svaki Region bira organizaciju koja koordinira regionom, na period od dve godine. Mandat koordinirajuće organizacije može biti produžen još dve godine (ukupno maksimalno četiri godine).

Prava i obaveze članica Mreže „Žene protiv nasilja“, organi i delokrug njihovog rada i način odlučivanja, uslovi i postupak prijema u članstvo Mreže, razlozi i postupak za prestanak svojstva članstva u Mreži i druga pitanja od značaja za rad Mreže utvrđena su Pravilnikom Mreže.


Tela Mreže

Tela Mreže

Mreža ŽPN ostvaruje svoje ciljeve kroz pojedinačan i zajednički rad članica i kroz delovanje tela Mreže:

Tela Mreže su:

Skupština

SKUPŠTINU čine po dve delegatkinje svakog udruženja koje je članica Mreže. Svaka organizacija ima  jedan glas bez obzira na broj delegatkinja na Skupštini.

SKUPŠTINA usvaja Pravilnik Mreže, strateška dokumenta, program rada, godišnji plan rada i druga opšta akta Mreže, odobrava formiranje i ukidanje Regiona, potvrđuje Koordinacioni odbor (na osnovu predloga Regiona),potvrđuje članice privremenih radnih grupa, odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva Mreže i vrši druge poslove utvrđene opštim aktima Mreže.

Rad skupštine obavlja se u sednicama. Redovna sednica Skupštineodržava se jednom godišnje, a mogu, po potrebi, biti održane i vanredne sednice.

Osim direktno na sednicama Skupštine, diskusije se mogu voditi i odluke se mogu donositi i glasanjem putem e-maila Skupštine Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Svaka organizacija obavezna je da dostavi KOM-u jednu e-mail adresu za komunikaciju.

Skupština punopravno odlučuje kada je prisutno najmanje 2/3 članica, odnosno kada glasa najmanje 2/3 članica putem email liste.

Glasanje je javno, osim ako SKUPŠTINA ne odluči da se glasa tajno.

Sednice ili sastanci Skupštine organizovani su u skladu sa pravilima o pristupačnosti.

Koordinacioni odbor Mreže (KOM)

 • Koordinaciono telo Mrežeje izvršni organ i čini ga po jedna delegatkinja iz svakog regiona i dve delegatkinje organizacija članica mreže iz redova udruženja koja vode višestruko marginalizovane žene (Romkinje, žene sa invaliditetom...).

Nadležnosti i obaveze KOM:

 1. sprovodi program i godišnji plan rada Mreže,
 2. utvrđuje i inicira predloge opštih akata i odluka koje donosi Skupština,
 3. imenuje povremena i privremena radna tela,
 4. saziva sastanke Skupštine,
 5. priprema dnevni red Skupštine,
 6. odobrava i odgovoran je u odnosu na zajedničke aktivnosti, projekte i finansiranje Mreže.
 7. zakazuje hitne sastanke i odlučuje u kriznim situacijama koje su ograničene rokom i od značaja su za mrežu ili pojedina udruženja iz mreže,
 8. podstiče komunikaciju među članicama Mreže i razvija odnose sa javnošću,
 9. vodi evidenciju o aktivnom članstvu Mreže.
 • KOM imenuje dve Operativne Koordinatorke (OK) iz svojih redova na period od 6 meseci, uz mogućnost ponovnog biranja na isti period.
 • KOM se sastaje NAJMANJE jedanput mesečno online, dok neodložnu komunikaciju ima i češće, putem Viber (ili slične) grupe.

KOM imenuje dve Operativne Koordinatorke (OK) iz svojih redova na period od 6 meseci, uz mogućnost ponovnog biranja na isti preiod. OK mogu biti birane samo dva puta u kontinuitetu. Obaveze i nadležnosti OK su: sazivanje i organizacija Skupštine Mreže i sastanaka KOM-a, definisanje agende satanaka, facilitiranje Skupštine i sastanaka KOM-a, vođenje zapisnika Skupštine i sastanaka KOM-a, administriranje mailing lista Mreže, slanje informacija putem mailing lista Mreže, slanje odluke Skuštine o zahtevu o prijemu u članstvu / isključenju iz članstva organizaciji koja je poslala zahtev / odnosno organizaciji koja je isključena iz članstva, čuvanje dokumentacije Mreže na Google Drive-u i slanje pristupnog linka svim članicama Skupštine (najmanje jednom godišnje zbog ažuriranja podataka), uz saglasnos sa KOM-om do formiranja radne grupe za pisanje saopštenja Mreže OK daju predloge i šalju finalna saopštenja za javnost u ime Mreže. 

Sastanci KOM-a mogu se, po potrebi, držati i online.

Vizija

Vizija

Društvo u kome žene žive i samostalno odlučuju bez nasilja i straha od nasilja.

Strateški pravci delovanja

Strateški pravci delovanja

Vizija Mreže Žene protiv nasilja može se ostvariti kroz tri pravca delovanja:

  1. Jačanje kapaciteta i resursa Mreže:
   Unapređenje međusobne povezanosti, znanja i veština, opremljenosti, materijalne sigurnosti, operativnosti i efikasnosti Mreže i njenih članica u ostvarenju strateških ciljeva. Unapređivanje i ujednačavanje metodologije rada i prikupljanja podataka specijalističkih organizacija koje rade sa ženama koje su preživele nasilje.

  2. Jačanje uticaja Mreže i njenih članica na relevantne nacionalne i lokalne politike:
   Osmišljavanje strategija Mreže povodom koriscenja mehanizama za uticaj na: nacionalne i lokalne politike, institucije koje donose i implementiraju zakone.

  3. Unapređenje stepena vidljivosti Mreže i njenih članica u javnosti, a posebno u odnosu na žene, donatore i institucije.

Kontekst – Mreža i okruženje

Kontekst – Mreža i okruženje

Aktivistkinje Autonomnog ženskog centra su od početka delovanja (1993) posvećene ženskom umrežavanju. Okupljene u mreže 90tih i nastavile u ovoj deceniji jer ima sve više posla.

Danas u Srbiji postoji više državnih mehanizama (zakoni, strategije, planovi, institucionalna tela, mehanizmi za RR) za smanjenje nasilja nad ženama.Mreža Žene protiv nasilja prepoznaje stare izazove u okviru novih institucionalnih mehanizama, pre svega u oblasti priznavanja ekspertize u oblasti i organizovanoj podršci radu organizacija. I dalje je prisutna finansijska nesigurnost specijalizovanih Ženskih organizacija koje pružaju usluge ženama koje su preživele nasilje - postojeći donatori i način prikupljanja sredstava ne omogućavaju stabilnost i dugoročno planiranje rada, nedovoljno razvijeni državni mehanizmi i svest o potrebi razvoja i podrške alternativnim oblicima pružanja socijalnih usluga u oblasti nasilja nad ženama.

Usluge i finansiranje

Mreža ŽPN 2015-2018
Broj primljenih SOS poziva, broj žena kojima su pružene usluge i finansiranje iz budžeta

Godina

Broj organizacija koje su podelile podatke

Broj primljenih SOS poziva

Broj korisnica usluga za podršku

Broj organizacija čiji je rad finansiran sredstvima sa budžetske linije 481 – donacije NVO

Ukupan iznos primljenih sredstava u RSD

Broj organizacija čiji je rad finansiran sredstvima sa budžetske linije 472 – usluge socijalne zaštite

Ukupan iznos primljenih sredstava u RSD

2019  21 12 340  4 173  1  50 000  1 748 000

2018

 23

12 174

 5 096

 7

1 438 000, 00

 3

1 130 000, 00

2017

 23

15 443

 4 753

 8

2 474 000, 00

 3

1 535 100, 00

2016

 26

12 780

 5 085

 8

1 093 800, 00

 4

2 783 189, 00

2015

 28

10 950

 4 053

 7

855 000, 00

 2

500 000, 00