Žene protiv nasiljaMreža „Žene protiv nasilja“ je nastala dobrovoljnim udruživanjem ženskih udruženja, koja poštuju Principe rada Mreže i feminističku politiku.

Mreža Žene protiv nasilja je nastala u kontinuitetu ženskog umrežavanja u Srbiji, oko pitanja smanjenja nasilja nad ženama, 2005. godine, sa osnovnim ciljem osnaživanja i povezivanja specijalističkih ženskih organizacija koje pružaju usluge ženama koje su preživele nasilje.

Mreža okuplja udruženja i pojedinke koja pružaju direktnu podršku ženama sa iskustvom nasilja u porodici (SOS telefoni, savetovališta, centri, skloništa, sigurne kuće, itd) ili se nasiljem prema ženama bave putem istraživanja, zagovaranja ženskih prava na život bez nasilja, edukacije, lobiranja ili na drugi način.

Punopravne članice Mreže mogu biti samo udruženja, dok pojedinke imaju status počasnih članica Mreže.

Od 2018.godine rad Mreže je organizovan po regionima koji su formirani po teritorijalnom principu. Mreža funkcioniše kroz rad šest regiona: Vojvodina, Jug, Nišavsko-Pčinjski, Centralna Srbija, Jugo-zapadna Srbija i Beograd.

Region se formira na osnovu inicijative najmanje tri organizacije članice Mreže, a odluku o broju i sastavu regiona donosi Skupština Mreže.

Svaki Region bira organizaciju koja koordinira regionom, na period od dve godine. Mandat koordinirajuće organizacije može biti produžen još dve godine (ukupno maksimalno četiri godine).

Prava i obaveze članica Mreže „Žene protiv nasilja“, organi i delokrug njihovog rada i način odlučivanja, uslovi i postupak prijema u članstvo Mreže, razlozi i postupak za prestanak svojstva članstva u Mreži i druga pitanja od značaja za rad Mreže utvrđena su Pravilnikom Mreže.