Misija organizacija

iz-kruga-vojvodina...IZ KRUGA – VOJVODINA je ženska organizacija civilnog društva koja je osnovana u martu 2007. godine. Rad ...IZ KRUGA – VOJVODINA je posebno usmeren na pružanje podrške ženama i deci sa invaliditetom izloženim nasilju i jačanju društvene svesti o višestrukoj diskriminaciji žena sa invaliditetom.Stručnom podrškom i informisanjem o položaju i pravima žena sa invaliditetom u Vojvodini, stvaramo jednake mogućnosti za njihovo ravnopravno učešće u društvu.

SOS telefon organizacije ...IZ KRUGA – VOJVODINA 021/447-040 i 066/447-040 namenjen je ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje i pruža podršku i neophodne informacije svakog radnog dana u periodu od 9 do 16 časova. Besplatna pravna pomoć se pruža svim zainteresovanim osobama sa invaliditetom, bez obzira na vrstu i stepen invaliditeta, kao i članovima njihove uže porodice iz Novog Sada i okoline, svake srede od 17 do 19 časova u kancelariji na Bulevaru vojvode Stepe 67 ili na telefon 021 447 040, kao i putem e-maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  i  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Ovoj organizaciji možete se obratiti i putem jedinstvenog vojvođanskog SOS telefona koji funkcioniše na broju 0800 10 10 10 svakog radnog dana u terminu od 10 do 20 sati, a poziv na ovaj broj je besplatan.

iz-kruga-bgd-logo„...IZ KRUGA – Beogrаd” je orgаnizаcijа zа zаštitu prаvа i podršku ženаmа sа invаliditetom, nаstаlа 1997. godine sa ciljem da promoviše ljudsko prаvo nа život bez nаsiljа i diskriminаcije kroz podizаnje društvene svesti o posebnom položаju i potrebаmа ženа sа invаliditetom, kao i unаpređenje zdrаvljа osobа sа invаliditetom, posebno ženа.

„...IZ KRUGA – Beogrаd” orgаnizuje SOS telefon 011/3448-045, radnim danima od 10h do 16h stručnu službu kаo podršku  osobаmа sа invаliditetom i njihovim porodicаmа u situаcijаmа nаsiljа i diskriminаcije; pružа psihosocijаlnu i besplаtnu prаvnu pomoć i podršku ženama sа invаliditetom, njihovim roditeljimа, stаrаteljimа i zаkonskim zаstupnicimа; vodi registаr i stаtističku evidenciju korisnikа/cа i evidenciju imovine i sredstаvа; vrši аnаlizu podаtаkа o položаju ženа sа invаliditetom i njihovih porodicа, zа potrebe odgovаrаjućih društvenih subjekаtа i u cilju kompleksnije društvene zаštite, i druge aktivnosti u čijem fokusu su osobe sa invaliditetom, posebno žene.

alt-krug-kg-logoCentar za edukaciju, komunikaciju i istaživanja NVO “Аlternativni krug“  je ženska grupa osnovana 2000. godine, s ciljem unapređenja kvaliteta života žena i drugih marginalizovanih grupa. “Аlternativni krug“ permanentno radi na podizanju svesti javnosti o ženskim ljudskim pravima i nasilju u porodici, kao i na razvoju kapaciteta u pružanju usluga žrtvama nasilja. Članice ove organizacije osnovale su prvo Savetovalište i prvu Sigurnu kuću za žene i decu žrtve porodičnog nasilja u Kragujevcu. Alternativni krug je uključen u Protokol o međusektorskoj saradnji u procesu zaštite žrtava porodičnog nasilja na području grada Kragujevca, a SOS telefon ove organizacije namenjen ženama koje preživljavaju nasilje je 034/305-641 dostupan: utorkom i četvrtkom od 14h do 17h.

astra-logoASTRA je nevladina organizacija posvećena iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima, posebno ženama i decom. Sa desetogodišnjim iskustvom, ASTRA deluje u oblasti pružanja direktne pomoći žrtvama, edukacije, prevencije, podizanja javne svesti, osnaživanja institucionalnih kapaciteta, istraživanja i izveštavanja. ASTRA obezbeđuje psihološku, medicinsku, pravnu i druge vidove pomoći u dugotrajnom procesu oporavka i reintegracije žrtava trgovine ljudima. Deo aktivnosti usmeren je na prevenciju, pa se na ASTRA SOS telefon, pored osoba koje su preživele trgovinu ljudima, mogu javiti i svi oni koji žele da se informišu o ovom problemu, dostupnim mehanizmima zaštite i uslovima bezbednog odlaska u inostranstvo. Broj ASTRA SOS telefona je 011/7850 - 000. Od 2012. godine ASTRA vodi i jedinstveni Evropski broj za nestalu decu 116-000.

atina-logoOd osnivanja 2004. godine Atina je jedina organizacija u Srbiji koja izvodi programe dugoročnog socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima, uz punu participaciju korisnica/ka i aktivno uključivanje državnih institucija kako bi sistem pomoći postao održivo rešenje za potpun oporavak i punu integraciju. Kroz programe podrške se obezbeđuje: medicinska, psihološka i pravna pomoć; podrška u obrazovanju i rešavanju građansko-pravnog statusa; privremeni smeštaj, uključivanje u rad grupa samopomoći kao i u edukativne i druge radionice. Atina organizuje edukacije u cilju osnaživanja institucija i organizacija za pružanje adekvatne podrške žrtvama trgovine ljudima i učestvuje u istraživanjima fenomena trgovine ljudima. Broj SOS telefona NVO ATINA koji je dostupan radnim danima od 9h do 17h je 011/3220-030, i 061/638 - 4071 koji je dostupan 24h.

azc-logoAutonomni ženski centar je ženska nevladina organizacija osnovana 1993. godine. Rad centra je zasnovan na feminističkim principima i teoriji. AŽC veruje da je život bez nasilja osnovno ljudsko pravo i u skladu s tim obezbeđuje specijalizovanu podršku ženama i podstiče individualni i institucionalni odgovor na muško nasilje prema ženama, doprinosi jačanju ženskih “mreža” i građanskog društva u celini. AŽC organizuje preventivne i informativno – edukativne aktivnosti za žene i opštu javnost, konsultacije za žene sa traumom muškog nasilja kroz SOS telefonsku službu (011/266-2222, radnim danima od 10 do 20h) za psihološku podršku, pravne informacije i konsultacije, informacije iz oblasti socijalne zaštite i o drugim izvorima podrške i usluga u zajednici, kao i nezavisno zastupanje korisnica u institucijama i u sudskim i upravnim postupcima. AŽC sprovodi edukacije profesionalaca iz svih relevantnih službi, vrši nezavisan monitoring primene javnih politika i evaluaciju intervencija javnih službi, javno zagovaranje i drugo.

czdn-logoCentar za devojke je osnovan 15. aprila 1998. godine, na inicijativu dve volonterke SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja iz Niša. Cilj osnivanja Centra za devojke je bio da se kroz edukaciju i emancipaciju mladih žena radi na unapređivanju njihovog položaja u društvu. Tri glavne oblasti kojima se centar kontinuirano bavi su: prevencija i podrška devojkama koje su preživele nasilje, prevencija trgovine devojkama ižensko zdravlje.Misija Centra za devojke je osnaživanje devojčica, devojaka i mladih žena kroz edukaciju, aktivizam i kreativnost. U Centru za devojke je u proteklih 18 godina formiran SOS telefon za devojke, sastajalište, izveden niz edukativnih i iskustvenih radionica, predavanja, pružena psihološku pomoć, stvoreno je feminističko - aktivističko pozorište, ArtFemine festival i Feministička likovna kolonija. Aktivistkinje „Centra za devojke“ su postavile „Vagine monologe“ Dobro telo, Čekaonicu i Ja sam emotivno biće koje se sve bave životima, problemima,interesovanjima devojčica, devojaka i žena.

kikinda-logoCentar za podršku ženama je nestranačka i neprofitna organizacija, osnovana 2004. godine s ciljem da kroz organizovanje i realizaciju različitih edukativnih, promotivnih, savetodavnih i drugih aktivnosti unapređuje položaj žena i doprinosi uspostavljanju rodne ravnopravnosti i politike jednakih mogućnosti u lokalnoj zajednici i regionu. Od 2009. godine u okviru Centra funkcioniše i Savetovalište za pravnu i psihosocijalnu pomoć ženama koje su preživele nasilje, u kome tim stručnjakinja pruža pravnu i psihološku pomoć, kao i socijalno savetovanje. SOS telefon Savetovališta je 0230/437-343, dostupan svakog radnog dana od 9h do 22h, a moguće su i konsultacije putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Ovoj organizaciji možete se obratiti i putem jedinstvenog vojvođanskog SOS telefona koji funkcioniše na broju 0800 10 10 10 svakog radnog dana u terminu od 10 do 20 sati, a poziv na ovaj broj je besplatan.

centar-vrsac-logoCentar za prava žena u Vršcu je neprofitna nevladina organizacija registrovana 23. marta 2000. godine sa ciljem da pruži podršku ženama i deci u ostvarivanju ljudskih, građanskih, rodnih, socijalnih i ličnih prava. Centar za prava žena u Vršcu veruje u život bez nasilja, podržava žene bez obzira na nacionalnu, versku ili rasnu pripadnost, mentalne ili fizičke sposobnosti, ili bilo koju drugu vrstu različitosti. Principi rada: suprostavljanje svim oblicima diskriminacije; podržavanje prava svake žene na izbor; razvijanje solidarnosti među ženama; zastupanje političke afirmativne akcije; podržavanje i zastupanje prava deteta. Ciljevi: osnaživanje žena koje su ili su bile izložene nasilju; osnaživanje žena sa invaliditetom u suprotstavljanu nasilju i diskriminaciji; podizanje svesti javnosti o rasprostranjenosti nasilja, odgovornosti društva u njegovom održavanju, rodnoj ravnopravnosti, posebno među seoskim ženama; unapređenje dečijih prava i saradnja sa institucijama.

fenomena-logoFenomena je neprofitna organizacija koja se bavi pitanjima poboljšanja života žena u lokalnoj zajednici uvek uzimajući u obzir aspekte rodne ravnopravnosti, životne sredine i socijalnog preduzetništva Ciljevi udruženja u oblasti rodne ravnopravnosti i socijalnog preduzetništva: osnivanje i pružanje novih socijalnih usluga osobama koje su preživele rodno zasnovano nasilje; podizanje svesti i obrazovanje posebno mladih ljudi i žena, ali i šire javnosti o pitanjima rodne ravnopravnosti i socijalnog preduzetništva; unapređenje mehanizama za implementaciju zakona relevantnih za poboljšanje rodne ravnopravnosti; promocija koncepta socijalnog preduzetništva. Od 2013. godine Udruženje Fenomena sprovodi obuku za formiranje i vođenje grupa samopomoći po modelu 'Moć promene', koja je akreditovana od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Više informacija na www.fenomena.org.

hera-logoKlub žena Hera je registrovan 2001. godine sa ciljem da doprinese informisanju i edukaciji o ženskim ljudskim pravima, sa fokusom na prostorno manje sredine. U saradnji sa jos 13 organizacija - potpisnica koalicionog sporazuma: ženskih strukovnih organizacija, sindikata, foruma žena političkih stranaka, Hera je promovisala rodnu ravnopravnost i doprinela osnivanju Saveta za rodnu ravnopravnost u Bačkoj Topoli. Organizacija je jedinstvena u gradu i prepoznatljiva po ekonomskom osnaživanju žena koje su preživele porodično nasilje. Prepoznavši potrebu za specijalizovanom podrškom ženama koje su preživele nasilje Hera je 2005. godine formirala SOS telefon na srpskom, mađarskom i rusinskom jeziku sa brojem 024/714-140 koji je dostupan radnim danima od 9h do 17h.

damad-logoKulturni Centar DamaD osnovan je 1992. godine i usmeren je ka promovisanju kulture ljudskih prava, jednakosti i ravnopravnosti, te ljudskih prava uopšte. Naše aktivnosti obavljamo u okviru četiri programske komponente: 1) Demokratizacija, ljudska prava i sloboda govora; 2) Međuetnički dijalog i saradnja; 3) Jednakost, ravnopravnost i rad sa ranjivim grupama 4) Mladi lideri u lokalnim zajednicama. U okviru komponente rada sa ranjivim grupama, pri Kulturnom Centru DamaD od 2002. godine postoji prvi, i za sada jedini SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja u Novom Pazaru i Sandžaku, a od 2003. godine funkcioniše primarno na volonterskoj osnovi.

oaza-kg-logoHNVO “Oaza sigurnosti”je osnovana početkom 2008. godine  u Kragujevcu s ciljem ostvarivanja ženskih ljudskih prava. Jedan od najznačajnijih projekata koje je sprovela ova organizacija je ‘’Podrška prevenciji karcinoma kod žena na seoskom području Grada Kragujevca’’ u periodu od 2010. do 2012. godine putem koga je obezbeđen pregled grlića materice za 3000 žena. Organizovanjem brojnih okruglih stolova, tribina, konferencija, uličnih akcija i učešćem u njima Oaza sigurnosti je postala aktivni kreator javnog života grada Kragujevca i Šumadijskog regiona. SOS telefon “Oaze sigurnosti” je 034/332-048, dostupan svakog radnog dana od 8h do 15h.

pescanik logoUdruženje žena Peščanik je ženska nevladina organizacija osnovana marta 2000. godine u Kruševcu. Peščanik se zalaže za ravnopravnost žena u kući, na poslu i u javnom životu i bavi se osnaživanjem žena i promovisanjem rodne ravnopravnosti kroz organizaciju seminara, radionica, tribina, uličnih akcija, kampanja, istraživanja, izradu dokumenata, publikacija, letaka i brošura o položaju žena. Od 2002. godine u saradnji sa švedskom organizacijom Kvinna till Kvinna realizuje program "Ženski informativno-edukativni centar" u okviru kojeg organizuje edukaciju i osnaživanje žena o rodnoj ravnopravnosti kao i vršnjačku edukaciju devojaka i mladih žena na temu ženskih prava i rodne ravnopravnosti. Peščanik pruža individualne psihosocijalne i pravne konsultacije ženama u situaciji nasilja u Rasinskom okrugu svake subote od 11 do 14h. Naše konsultantkinje dežurne su radnim danima od 10 do 14 sati na broju 066/006606.

daje-logoRomski centar za žene i decu žrtve nasilja (Roma Daje) osnovan je 2001. godine od strane žena iz romskog naselja u Zemun Polju u cilju suprostavljanja seksualnom nasilju kome su žene bile izložene na putu do urbanog dela naselja. Cilj udruženja je unapređivanje svih društvenih mehanizma kako bi se sprečilo seksualno, ekonomsko i drugi vidovi nasilja i diskriminacije dece i žena romske nacionalnosti.

Tokom 15 godina rada usmerene su na poboljšanje položaja Romkinja u svim sferama života, pre svega u pogledu prava na obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, prava na odabir partnera i planiranja porodice. SOS telefon ovog udruženja jedini je SOS telefon na romskom jeziku za teritoriju Beograda, a prepoznatljive su  i kao jedina ženska grupa koja pruža podršku ženama direktno u neformalnim romskim naseljima (i radom ove organizacije obuhvaćeno je 21 neformalno naselje u Beogradu).

Osim, Mreže Žene protiv nasilja, ovo udruženje je i članica Ženske Romske Mreže i Mreže Žena u crnom Srbije.

pdf_buttonVodič do osnovnih dokumenata - podrška u borbi protiv nasilja i ostvarivanje prava iz zdravstvene i socijalne zaštite

sos-vranje-logoU okviru NVO Odbor za ljudska prava Vranje od 2002. godine radi SOS telefon za podršku i pomoć ženama i deci koja su preživela nasilje u porodici. Klijentkinjama su svakog dana od 10h do 20h putem SOS telefona 017/410-822  i 0800-001-017, ili dolaskom u kancelariju dostupni servisi: besplatni podržavajući i informativni razgovori; besplatna pravna i psihološka pomoć, koordinacija nadležnih institucija za pomoć ženama koje su izložene nasilju. SOS Vranje organizuje I kampanje, ulične akcije, stručne seminare za usavršavanje i razvoj kapaciteta Lokalne mreže za borbu protiv porodičnog nasilja u Vranju. Za četrnaest  godina rada zabeleženo je preko 4.000 SOS poziva, a besplatnu pravnu pomoć je dobilo blizu 2.000 žena.

SOS Telefon Vranje od 2008.godine radi na formiranju i unapređenju rada Lokalnih mreža za borbu protiv nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima u sedam opština Pčinjskog okruga. Na inicijativu SOS Telefona Vranje formirana je uža radna grupa Lokalne mreže za borbu protiv nasilja u porodici i partnerskim odnosima Vranje, koja se od marta 2016.godine sastaje jednom mesečno i radi na konkretnim predmetima porodičnog nasilja. Članovi uže radne grupe  su predstavnici institucija i NVO. Cilj rada radne grupe je efikasnija zaštita žena žrtava porodičnog nasilja i poboljšanje saradnje između institucija i NVO.

sos-vlasotince-logoŽenska nevladina organizacija SOS za žene i decu Vlasotince osnovana 1996. godine i od svog osnivanja zalaže se za ukidanje svih oblika nasilja prema ženama i deci, eliminaciju militarizma i institucionalnog nasilja. Organizovanjem radionica, predavanja, okruglih stolova, edukacija, tribina i uličnih akcija ova organizacija doprinosi promociji ženskih ljudskih prava i nenasilja. Organizacija okuplja 12 aktivistkinja i 38 volonterki/volontera. Rad ove organizacije podržan od strane Rekonstrukcije ženski fond obezbeđivanjem prostora za realizaciju aktivnosti. SOS telefona ove organizacije 016/876-202 dostupan je radnim danima od 10h do 14h i od 16h do 22h.

sos-logoSOS telefon za žene i decu žrtve nasilja Novi Sad je osnovan 8. marta 2002. godine, a kao samostalno udruženje građana postoji od novembra 2004. godine i  pruža neposredno pomoć ženama i deci žrtvama nasilja u vidu emocionalne, informativne, psihološke i pravne podrške. Centar radi i na promociji, zaštiti, unapređenju položaja i prava žena, dece i omladine, kao i na razvijanju svesti o pravu na život bez nasilja i mogućnostima izlaza iz situacije nasilja. Udruženje SOS Ženski centar je članica Mreže Žene protiv nasilja i Mreže SOS Vojvodina. Broj SOS telefona SOS ženskog centra je 021/422–740, a dostupan je svakim radnim danom od 17h do 21h. Ovoj organizaciji možete se obratiti i putem jedinstvenog vojvođanskog SOS telefona koji funkcioniše na broju 0800 10 10 10 svakog radnog dana u terminu od 10 do 20 sati, a poziv na ovaj broj je besplatan.

novi-becej-logoUdruženje Roma Novi Bečej osnovano je i registrovano 1999. godine s ciljem unapređenja ženskih ljudskih prava Romkinja i eliminisanja svih oblika nasilja prema Romkinjama i romskoj deci, te podrške Romkinjama koje su preživele nasilje u kontaktu sa institucijama. Udruženje danas okuplja devet aktivistkinja, dve stručnjakinje i dve volonterke, pripadnice romske i drugih zajednica. Za dvanaest godina aktivnog rada, ova organizacija je realizovala 32 projekta, u oko 45 romskih naselja u čitavoj Vojvodini. Jedinstvenost ove organizacije je jedini SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina u Vojvodini, i u Srbiji. Brojevi SOS telefona koji su dostupni radnim danima od 10 do 15h su: 023/774-959 i 023/775-843. Ovoj organizaciji možete se obratiti i putem jedinstvenog vojvođanskog SOS telefona koji funkcioniše na broju 0800 10 10 10 svakog radnog dana u terminu od 10 do 20 sati, a poziv na ovaj broj je besplatan.

osvit logoUdruženje Romkinja “Osvit“ iz Niša, osnovano 2005. godine, je ženska nevladina organizacija čiji je cilj uticaj na ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava, unapređenje položaja i poboljšanje kvaliteta života Romkinja u Srbiji. Vizija ove organizacije su jake, obrazovane, zdrave, ekonomski osnažene Romkinje, koje žive u društvu koje ih uvažava bez diskriminacije i nasilja, uz očuvanje romske kulture i tradicije. Ova organizacija je osnovala prvi SOS telefon na romskom jeziku u Evropi. Od nastanka do danas usluge ove organizacije koristilo je preko tri hiljade žena sa iskustvom nasilja, bez obzira na nacionalnu pripadnost. SOS telefon na romskom i srpskom jeziku 018/515-318 dostupan je svakog dana 0 - 24h.

femina-logoUdruženje žena “Femina” osnovano je februara 2006. godine sa ciljem da promoviše rodnu ravnopravnost, afirmiše i štiti ženska ljudska prava, pruža podršku ženama sa iskustvom nasilja, radi na obrazovanju i ekonomskom osnaživanju žena. Tokom višegodišnjeg rada ovu organizaciju podržavali su: Rekonstrukcija ženski fond, Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstvo omladine i sporta, UNICEF, lokalna samouprava itd. Broj SOS telefona “Femine” namenjen ženama koje preživljavaju nasilje je 026/310–841 dostupan: ponedeljkom i petkom od 10h do 13h, a utorkom, sredom i četvrtkom: od 17h do 20h. Za pravne konsultacije žene se mogu obratiti na isti broj, sredom od 17h do 19h.

vds-logoViktimološko Društvo Srbije - VDS je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine s ciljem unapređenja i zaštite prava i položaja žrtava kriminaliteta, rata, kršenja ljudskih prava i drugih oblika stradanja.

VDS je posvećen razvoju istraživanja i teorijskog znanja o žrtvama kriminaliteta u Srbiji, ali takođe i povezivanju teorije i prakse kroz svoje aktivnosti, koje su organizovane kroz dve glavne organizacione jedinice: VDS centar za istraživanja i edukaciju i službu za podršku žrtvama VDS info i podrška žrtvama. Služba za podršku žrtvama radi svakog radnog dana od 10h do16h i namenjena je svim žrtvama kriminaliteta, ženama i muškarcima, kontakt telefon: 011/630-30-22 i 011/22-88-040. Služba nudi informacije o pravima žrtava, emotivnu podršku, podršku na sudu i upućivanje na druge službe i organizacije.

zene-za-mir-logoNevladinu organizaciju Žene za mir osnovalo je 17 aktivistkinja 2007. godine. Početkom 2008. Kvinna till Kvinna podržala je program „Stop nasilju nad ženama i decom“ u okviru koga i danas funkcioniše SOS telefon za žene koje su preživele nasilje. Ova organizacija obezbeđuje stručne konsultacije iz domena prava, zdravstva i psihoterapije. Usluge ove organizacije je od 2005. godine koristilo 718 žena, a realizovano je 2136 konsultacija. U okviru ovog programa takođe je realizovano 17 panel diskusija na celoj teritoriji Jablaničkog okruga u okviru koga je učestvovalo 210 profesionalki i profesionalaca iz policije, CSRa i zdravstvenih ustanova. Brojevi SOS telefona: 016/237-300 i 016/237-301, namenjeni ženama koje preživljavaju nasilje, dostupni su radnim danima od 14h do 20h.

zenska-alternativa-logoNVO Ženska Alternativa, osnovana 2001.g., је nevladina i neprofitna organizacija, čija je misija da osnažuje žene i mlade , podstiče njihovu inicijativu i senzibiliše sredinu u pravcu promocije kulture nenasilja, unapređenja kvaliteta života žena i mladih  i njihovog ravnopravnijeg položaja u društvu.

Oblast ostvarivanja ciljeva ove organizacije su osnaživanje žena žrtava nasilja  organizovanjem službe psihosocijalne pomoći i pružanjem usluga sos telefona regionalnog karaktera, osnaživanje potencijala I aktivizma žena I mladih Zapadno bačkog okruga u pravcu njihovog većeg učešća u javnom životu putem edukacije I javnog istupanja , kao I kvalitetnijeg  funkcionisanja na socijalnom, ekonomskom,  psihološkom i zdravstvenom polju .

SOS telefon 025417321 I prateće savetovalište radi svaki radni dan od 17-20 časova angažovanjem edukovanih volonterki, stručnjakinja iz oblasti psihologije, prava, medicine I socijalnog rada.

Misija Ženskog centra Užice je poboljšanje kvaliteta života žena ostvarivanjem ženskih ljudskih prava i njihovom samorealizacijom. Cilj Ženskog centra je unapređivanje položaja i kvaliteta života svih žena, a posebno žena iz ranjivih  grupa kroz: fokusiranje i  alarmiranje javnosti u odnosu na sva problematična i rizična pitanja koja se odnose na ulogu i položaj žena; podizanje svesti i pružanje podrške ženama u ostvarivanju njihovih prava, potencijala i poboljšanju položaja u obrazovnim, zdravstvenim i socioekonomskim oblastima; bavljenjem pitanjima rodne ravnopravnosti žena u svim područjima života;  pružanje podrške ženama sa iskustvom partnerskog i porodičnog nasilja; podizanje  ekološke svesti žena o značaju čuvanja i zaštite životne sredine; povezivanje sa drugim NVO i uključivanje u ženske mreže.

Za ostvarivanje svojih ciljeva Ženski centar Užice organizuje, samostalno  ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, tribine, seminare i druge oblike edukacije žena u cilju ostvarenja njihovih ljudskih prava kroz poboljšanje njihovog ukupnog položaja u društvu; kreira mrežu korisnica; realizuje  svoje programe i usklađuje ih sa programima drugih nevladinih udruženja; sarađuje sa institucijama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave sličnim pitanjima i problemima; pruža sve potrebne i dozvoljene oblike podrške ženama iz ranjivih grupa; pruža usluge psihološke, pravne i socijalne podrške za žene sa iskustvom nasilja  u porodici; inicira i pruža podršku za razvoj  preduzetničkih inicijativa u oblasti socijalnog preduzetništva, i to u sferi očuvanja i zaštite životne sredine i u sferi agrobiznisa kroz iniciranje i podršku razvoja zadrugarstva i samoorganizovanja seoskih žena.

zreduc-logoZrenjaninski edukativni centar je ženska nevladina organizacija osnovana 25. januara 2002. godine. Misija organizacije je promocija i zaštita ljudskih prava, a posebno ženskih ljudskih prava. Od samog osnivanja aktivnosti organizacije usmerene su na poboljšanje socijalnog i ekonomskog položaja žena u društvu. Zrenjaninski edukativni centar je aktivan u borbi protiv svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama, sarađuje sa svim institucijama i organizacijama koje se bore protiv nasilja i diskriminacije. Zrenjaninski edukativni centar takođe vodi Anti-trafficking kampanje u cilju prevencije trgovine ljudima i od 2005. godine bavi se ekonomskim osnaživanjem žena, podstiče samozapošljavanje i zapošljavanje jer su socijalni problemi žena usko vezani za problem ekonomske zavisnosti. SOS telefon 023/581-350 namenjen ženama koje su preživele nasilje u okviru ove organizacije otvoren je radnim danima od 10 do 16h. Ovoj organizaciji možete se obratiti i putem jedinstvenog vojvođanskog SOS telefona koji funkcioniše na broju 0800 10 10 10 svakog radnog dana u terminu od 10 do 20 sati, a poziv na ovaj broj je besplatan.